Novela o ochraně veřejného zdraví

Úvod / Novinky / Novela o ochraně veřejného zdraví

Dne 14. 10. 2015 vyšla pod č. 267 ve Sbírce zákonů rozsáhlá novela zákona o ochraně veřejného zdraví. Valná většina novelizačních bodů vstupuje v účinnost již dnem 1.12.2015, jediné ustanovení pak až 1.4.2016. Zákon novelizuje též některá ustanovení zvláštních právních předpisů – přestupkového a živnostenského zákona. Vedle terminologického zpřesnění mnoha hmotněprávních i kompetenčních ustanovení zákona o ochraně veřejného zdraví je cílem novely především uvedení některých procesních odchylek upravených doposud v zákoně o ochraně veřejného zdraví do souladu se správním řádem. Novela  dále upevňuje a rozvíjí postavení orgánů ochrany veřejného zdraví v oblasti podpory zdraví a reguluje spolupráci s územními samosprávnými celky v této oblasti. Měla by přispět například také ke snížení byrokratické zátěže v oblasti ochrany zdraví při práci. Podstatné změny byly z poslanecké iniciativy provedeny v právní úpravě ochrany před hlukem; změny se nevyhnou ani prováděcím předpisům – zásadní novelizace se dočká nařízení vlády o ochraně před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Pro aplikační praxi bude další významnou změnou i zcela nová právní úprava zvláštních skutkových podstat přestupků a správních deliktů na úseku ochrany veřejného zdraví (§ 92 – § 92n ZOVZ). Další informace viz např. http://www.mzcr.cz/dokumenty/poslanci-schvalili-navrh-novely-zakona-o-ochrane-verejneho-zdravi_10265_3237_1.html. Mgr. Vodný, ředitel odboru správního